Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolai beíratkozás

Iskolai beiratkozás időpontja

2019. április 11. (csütörtök) 8h - 19h

2019. április 12. (péntek) 8h - 19h

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§ (1) bekezdés értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményi nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben - tankötelessé válik.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót  és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési - oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait,, azt a  a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Különélő szülők a a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.